Privacy Verklaring

Agnes Zegwaard gevestigd aan de Herengracht 213-II 1016 BG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74350730, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring legt uit hoe Agnes Zegwaard met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Agnes Zegwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Agnes Zegwaard persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten
 • bezoekers van Agnes Zegwaard
 • bezoekers van de website www.agneszegwaard.nl
 • alle overige personen die met Agnes Zegwaard contact opnemen, of van wie Agnes Zegwaard persoonsgegevens verwerkt

Privacy Waarborgen

Agnes Zegwaard doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en de verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
 • Agnes Zegwaard vraagt uitdrukkelijk om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Agnes Zegwaard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Agnes Zegwaard geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Agnes Zegwaard stelt jou op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, en respecteert deze

Agnes Zegwaard is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van de Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan je hierover contact met Agnes Zegwaard opnemen. Dit kan via de .

Verwerking van uw persoonsgegevens

Agnes Zegwaard verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of (therapie)gesprek), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
 • met toestemming van de betrokkene worden opgenomen (audio/ video materiaal) tijdens behandelsessies met als doel intervisie en/of supervisie
 • alle overige personen die met Agnes Zegwaard contact opnemen of van wie Agnes Zegwaard persoonsgegevens verwerkt

Agnes Zegwaard verwerkt geen gegevens die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website www.agneszegwaard.nl zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. 

Doeleinden verwerking

Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten worden door Agnes Zegwaard verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
 • De declaratie voor verrichte werkzaamheden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Agnes Zegwaard de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Gegevens over gezondheid

Bewaring van uw gegevens

Agnes Zegwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Agnes Zegwaard hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.

b. (financieel-) administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens

Van bezoekers van de website www.agneszegwaard.nl worden geen gegevens bewaard. 

Uw Rechten

De cliënt heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Agnes Zegwaard van de cliënt ontvangen heeft. Tevens kan de cliënt bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Agnes Zegwaard. Ook heeft de cliënt het recht om de verstrekte gegevens te laten overdragen aan zichzelf of in opdracht van de cliënt direct aan een andere partij. Agnes Zegwaard kan de cliënt vragen om zich te legitimeren voordat Agnes Zegwaard gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht Agnes Zegwaard jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Rechten, vragen en klachten

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Agnes Zegwaard persoonsgegevens verwerkt, kan je contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar .  Een klacht tracht Agnes Zegwaard naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kan jij je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen Privacy Verklaring 

Agnes Zegwaard kan deze Privacy Verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de Privacy Verklaring wordt op de website www.agneszegwaard.nl gepubliceerd. Het is verstandig de Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.