Algemene Voorwaarden

Agnes Zegwaard gevestigd aan de Herengracht 213-II, 1016 BG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74350730, hecht belang aan de gedragsregels die gelden voor therapeuten, zoals opgesteld in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Kijk voor aanvullende informatie op: www.psychotherapie.nl

Rechten

Als je besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou, dan genoemd de cliënt, en mij als psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Informatie hierover vindt je op www.rijksoverheid.nl. In dit schrijven en op de gehele website wordt naar de cliënt verwezen in de tweede persoonsvorm, oftewel waar jij / je / jou / jouw staat kan je ook lezen (van) de cliënt.

Belangrijke rechten zijn als je in psychotherapie gaat:

  • recht op informatie.
  • recht op geheimhouding van de gegevens; alleen met jouw schriftelijke toestemming mogen derden, zoals jouw huisarts of een bedrijfsarts, worden geïnformeerd.
  • recht op inzage van jouw dossier.
  • recht om zelf een hulpverlener te kiezen.
  • recht om een klacht in te dienen. 

Feedback & Klachten

Feedback

Ik hecht veel belang aan jouw feedback of die van je partner of andere belangrijke naasten met wie ik heb gesproken. Ik hoor het graag wat jou heeft geholpen in de gesprekken die wij hebben gevoerd. Als je ontevreden bent over mij of mijn werkwijze dan hoor ik dit ook graag om hier met jou, en de eventuele betrokken naasten, over te praten. Feedback leidt vaak tot meer verheldering.

Bezwaar

Als je ontevreden bent over mij of mijn werkwijze kun je dit aan mij laten weten zodat we dit samen kunnen bespreken. Wil je dit niet? Of komen wij er samen niet uit? Het is mogelijk dat je bemiddeling of ondersteuning vraagt aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Klachten- en Geschillenregeling van Psychologische en Pedagogische zorg (www.p3nl.nl), de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Hier vindt je het klachtenformulier (Word document) om bemiddeling of ondersteuning aan te vragen van een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

BIG-geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kun je ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Afspraken

Verwijzing en Therapiegesprekken

Het is niet nodig om een verwijzing te hebben van een huisarts of andere behandelaar om in therapie te gaan. Ik stuur zonder jouw expliciete toestemming geen informatie aan derden, zoals de huisarts.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek met een duur van 60 minuten waarop het normale tarief van toepassing is. Hierna volgen therapiegesprekken op afspraak zoals gemaakt in onderlinge afstemming en conform het tarief zoals gesteld in de voorwaarden.

Er bestaat de mogelijkheid om een tweede systeemtherapeute, op jouw verzoek en dat van eventueel betrokken naasten, aan te laten sluiten bij de therapiegesprekken om mee te denken over de situatie en voor het opperen van alternatieve ideeën of behandelaanpak. Voor een sessie met twee therapeuten geldt het dubbele tarief.

Agnes Zegwaard zorgt dat de afspraken op de afgesproken tijd beginnen. Indien je te laat komt gaat dit af van de gereserveerde tijd.

No-Show en geldende kosten

Tot uiterlijk 24 uur (weekenddagen en feestdagen niet meegeteld) voorafgaand aan de afspraak kan deze kosteloos per mail of telefoon worden afgezegd.

Bij een afzegging minder dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt deze afspraak normaal gefactureerd, ook als gevolg van ziekte.

Indien er een no-show is zonder bericht wordt tevens het volledige bedrag van de gemaakte afspraak in rekening gebracht.

Tarief

In het eerste (therapie)gesprek resp. kennismakingsgesprek wordt het tarief besproken. De kosten van relatietherapie zijn afhankelijk van de duur van een sessie.

  • Een intake (75 minuten)  – € 170,-
  • Partner-relatie- en gezinstherapie (60 minuten) – € 135,-
  • Partner-relatie- en gezinstherapie (75 minuten) – € 170,-
  • Singlestherapie (60 minuten) – € 135,-

De keuze voor de duur van een sessie is afhankelijk van uw wensen en het aanbod van Agnes Zegwaard.

Een eventuele tariefwijziging wordt minimaal 2 maanden van tevoren kenbaar gemaakt binnen een lopende behandeling die aanvangt vanaf het moment van het eerste (therapie)gesprek.

Betaling

De facturering volgt telkens na afloop van een kalendermaand. De betalingstermijn is 2 weken na de factuurdatum. Na deze termijn en indien de betaling nog niet in orde is wordt een herinnering gestuurd. De termijn voor betaling na de herinnering is 7 dagen na dagtekening van deze factuurdatum. Indien de betalingstermijn van de 1e herinnering verstrijkt volgt een 2e herinneringsfactuur met ophoging van het oorspronkelijke bedrag met € 15,- administratiekosten. Eveneens is van deze 2e herinnering de betalingstermijn 7 dagen na de factuurdatum.

Als cliënt (resp. als cliënten gezamenlijk) ben je verantwoordelijk voor het betalen van de facturen. Het niet kunnen betalen van de facturen kan leiden tot extra kosten die ook betaald dienen te worden door jou of jullie als cliënten gezamenlijk.

Als het je (of jullie als cliënten gezamenlijk) niet lukt om aan de betalingsverplichting te voldoen, kan dit leiden tot het staken van de behandeling. Bij het staken van de behandeling blijft de betalingsverplichting van de genoten therapiegesprekken van kracht.

Vergoeding

Sinds 2013 wordt relatietherapie niet meer vergoed. Dit betekent dat je de kosten zelf dient te betalen.

Agnes Zegwaard heeft geen afspraken over vergoedingen met de zorgverzekeraars. Ze werkt niet volgens de DBC-systematiek, DBC is de afkorting voor Diagnose Behandel Combinatie. Dit houdt in dat ze geen psychiatrische diagnostiek verricht, geen medicatie voorschrijft en niet vraagt om de eventuele psychische klachten te registreren met als doel het verkrijgen van een vergoeding van de ziektekostenverzekering.

Je kunt zelf informeren of – en onder welke voorwaarden – relatietherapie eventueel vergoed kan worden door de ziektekostenverzekering. Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de therapie vanuit de aanvullende verzekering (psycho-sociale hulp).

Afspraken rondom de behandeling

Op elke gewenst moment in de behandeling kan door jou de therapie of het therapiegesprek (ook wel sessie genoemd) worden beëindigt, ook zonder opgave van reden. De gemaakte afspraken dienen wel conform deze voorwaarden te worden afgezegd en betaald.

Agnes Zegwaard heeft ook het recht om de therapie te beëindigen, maar is dan wel verplicht om jou te informeren over de redenen. Agnes Zegwaard heeft het recht om de therapie onmiddellijk te beëindigen bij grove overtredingen van de algemene sociale omgangsnormen door jou (resp. de cliënt) of de betrokken naasten, bijvoorbeeld door belediging, bedreiging of gewelddadig gedrag of indien er sprake is van onder invloed zijn van (verdovende) middelen.

Het maken van (audio/video) opnamen is niet toegestaan tenzij Agnes Zegwaard en jij (resp. de cliënt) en de eventuele betrokken naasten hiertoe expliciet toestemming verlenen en het onderdeel is van het werkproces.

Privacy

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor jij contact zoekt. Zie ook de Privacy Verklaring.

Geen crisisdienst

De praktijk van Agnes Zegwaard heeft geen crisisdienst. In geval van crisis kan je contact op nemen met jouw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).